Pojdi na glavno vsebino

Zakonske določbe

Na podlagi petega odstavka 179.i člena Zakona o letalstvu (Uradni list RS, št. 81/10 – UPB4, v nadaljnjem besedilu: Zakon o letalstvu), 25. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 81/10) in za izvrševanje 76. člena Zakona o letalstvu izdaja direktor agencije

O P E R A T I V N O - T E H N I Č N O   Z A H T E V O
za opravljanje zračnega prevoza potnikov z jadralnimi padali in jadralnimi zmaji


1. člen

(vsebina)

(1) Ta operativno-tehnična zahteva določa odgovornost pilotov in operativne postopke, usposabljanja, preverjanja, dovoljenja, vzdrževanje, operativne omejitve, vozovnice in zavarovanje za opravljanje zračnega prevoza potnikov z jadralnimi padali in jadralnimi zmaji. (2) Glede področij, ki niso urejena s to operativno-tehnično zahtevo, se uporablja Uredba o jadralnem padalstvu in zmajarstvu (Uradni list RS, št. 13/99, v nadaljnjem besedilu: uredba).


2. člen

(pomen izrazov)

Pojmi, uporabljeni v tej operativno-tehnični zahtevi, imajo naslednji pomen: 

»operator« je pravna ali fizična oseba, ki opravlja zračni prevoz potnikov s tandem letalnimi napravami; 

»zračni prevoz« je prevoz potnikov za plačilo in/ali najem; 

»tandem letalna naprava« pomeni jadralni zmaj ali jadralno padalo, namenjeno za letenje dveh oseb; 

»potnik« je fizična oseba, ki ima po pogodbi pravico do prevoza z zrakoplovom; 

»pristojni organ« pomeni Javno agencijo za civilno letalstvo Republike Slovenije. 

1. poglavje 

Odgovornost pilotov in operativni postopki

 

3. člen

(odgovornost pilota jadralnega padala in operativni postopki)

Pilot tandema letalne naprave jadralnega padala: 

(1) je odgovoren za varno izvedbo leta; 

(2) je odgovoren za ugotovitev skladnosti vremenskih razmer z nameravanim letom, kar zagotovi s tem, da preveri:

– splošno vremensko napoved; 

– vetrno karto po višinah FL 025, FL 050 in FL 100; 

– računsko napoved višinskih vrednosti; 

– napoved za letalstvo in opozorila v primeru nevarnih vremenskih pogojev; 

– podatke iz avtomatskih meteoroloških postaj na vzletišču in okoliških vzletiščih ter druge podatke meteorološke službe Agencije Republike Slovenije za okolje; 

– podatke o mikrovremenu in lokalnih posebnostih in nevarnostih; 

(3) je odgovoren za pripravo tandemske letalne naprave,kar vsebuje vsaj: 

– pregled vseh vrvic jadralnega padala; 

– simetrično postavitev jadralnega padala; 

– ponovni pregled vrvic in postavitve v primeru prekinjenega vzleta; 

– vpetje pilota na letalno napravo in sedež; 

(4) je odgovoren za pravilno vpetje potnika, kar vsebuje vsaj: 

– pripetje čelade; 

– pripetje sedeža na letalno napravo; 

– pravilno vpetje potnika v sedež; 

(5) je odgovoren za dajanje navodil potniku. Navodila morajo vsebovati vsaj: 

– pojasnila glede poteka vzleta, možnost prekinjenega vzleta, kratek opis poteka celotnega leta ter pristanka; 

– opis prve faze vzleta: dvigovanje krila s tekom na znak pilota; 

– opis druge faze vzleta: pospeševanje do točke vzleta s poudarkom na preprečevanju prezgodnjega vsedanja potnika; 

– možne korekcije pilota in besede, s katerimi pilot daje potniku navodila npr.: »teci«, »levo«, »desno« ali »stop« v primeru prekinitve vzleta; 

– namestitev potnika v sedež po vzletu; 

(6) Je odgovoren za pripravo potnika na pristanek, ki se izvede v zadostnem času pred pristankom in vsebuje vsaj: 

– navodila potniku za normalen pristanek v veter; 

– navodila za primer izredne situacije spremembe smeri vetra pred pristankom; 

(7) mora zavrniti zračni prevoz potnika, ki je pod vplivom psihoaktivnih substanc; 

(8) mora zavrniti zračni prevoz potnika zaradi katerihkoli okoliščin, ki bi lahko ogrozile varno izvedbo leta; 

(9) zavrne zračni prevoz potniku, ki ne upošteva njegovih navodil.

 

4. člen

(odgovornost pilota jadralnega zmaja in operativni postopki)

 Pilot tandema letalne naprave jadralnega zmaja: 

(1) je odgovoren za varno izvedbo leta; 

(2) je odgovoren za ugotovitev skladnosti vremenskih razmer z nameravanim letom, kar zagotovi s tem, da preveri; 

– splošno vremensko napoved; 

– vetrno karto po višinah FL 025 FL 050 in FL 100; 

– računsko napoved višinskih vrednosti; 

– napoved za letalstvo in opozorila v primeru nevarnih vremenskih pogojev; 

– podatke iz avtomatskih meteoroloških postaj na vzletišču in okoliških vzletiščih ter druge podatke meteorološke službe Agencije Republike Slovenije za okolje; 

– podatke o mikrovremenu in lokalnih posebnostih in nevarnostih; 

(3) je odgovoren za pripravo tandemske letalne naprave, kar vsebuje vsaj: 

– predpoletni pregled; 

– vpetje pilota na letalno napravo in sedež; 

(4) je odgovoren za pravilno vpetje potnika, kar vsebuje vsaj: 

– pripetje čelade; 

– pripetje sedeža na letalno napravo; 

– pravilno vpetje potnika v sedež; 

(5) je odgovoren za dajanje navodil potniku. Navodila morajo vsebovati vsaj: 

– pojasnila glede poteka vzleta, potencialnega prekinjenega vzleta, pristanka ter kratek opis poteka celotnega leta; 

– možne korekcije pilota in besede, s katerimi pilot daje potniku navodila: »teci«, »levo«, »desno« ali »stop« v primeru prikinitve vzleta; 

– namestitev potnika v sedež po vzletu; 

(6) Je odgovoren za pripravo potnika na pristanek, ki se izvede v zadostnem času pred pristankom in vsebuje vsaj: 

– navodila potniku za normalen pristanek v veter; 

– navodila za primer izredne situacije spremembe smeri vetra pred pristankom in pristanka z povečano hitrostjo; 

(7) mora zavrniti zračni prevoz potnika, ki je pod vplivom psihoaktivnih substanc; 

(8) mora zavrniti zračni prevoz potnika zaradi katerih koli okoliščin, ki bi lahko ogrozile varno izvedbo leta; 

(9) zavrne zračni prevoz potniku, ki ne upošteva njegovih navodil.

 

2. poglavje: Usposabljanje in preverjanje ter dovoljenja

 

5. člen

(pooblaščena oseba za izvajanje letnega usposabljanja in preverjanja)

 

(1) Pooblaščena oseba za izvajanje letnega usposabljanja in preverjanja je praviloma učitelj letenja in pilot tandem letalne naprave z ustreznimi izkušnjami. 

(2) Pooblaščena oseba mora biti potrjena s strani pristojnega organa.


6. člen

(letno usposabljanje)

(1) Piloti operatorja morajo biti imetniki veljavnega pooblastila pilota tandem letalne naprave. 

(2) Letna usposabljanja in preverjanja se opravijo pred pričetkom glavne sezone, ki je značilna za izvajanje zračnih prevozov s tandem letalnimi napravami. 

(3) Veljavnost letnega usposabljanja je eno leto. 

(4) Letno usposabljanje in preverjanje se izvede pod nadzorom pooblaščene osebe za izvajanje letnega usposabljanja in pod pogoji, ki so določeni v pooblastilu s strani organa. 

(5) Preverjanje se izvede s sopotnikom, ki je imetnik veljavnega dovoljenja pilota jadralnega padala/jadralnega zmaja, in ga ni dovoljeno opravljati v zračnem prevozu. 

(6) Letno usposabljanje in preverjanje vključuje vsaj naslednje manevre: 

(i) za pilote jadralni padal: 

– vodenje krila po zemlji; 

– simulacija prehitrega vsedanja potnika pred vzletom; 

– simulacija spotikanja potnika; 

– simulacija prekinitve vzleta; 

– enostransko zapiranja krila jadralnega padala; 

– manever hitrega spuščanja z izvedbo malih in velikih ušes; 

– manever hitrega spuščanja z izvedbo spiralnega spuščanja; 

– manever letenja z minimalno hitrostjo in preprečitev porušitve vzgona; 

– teoretična obravnava ustreznih izrednih situacij; 

– teoretična obravnava izmeta rezervnega padala; 

– teoretična obravnava pristanka v vodi in na drevesu; 

(ii) za pilote jadralnih zmajev: 

– simulacija manevrov hitrega spuščanja; 

– simulacija pristanka z veliko hitrostjo; 

– manever letenja z minimalno hitrostjo; 

– teoretična obravnava porušitve vzgona; 

– teoretična obravnava negativnega zavoja; 

– teoretična obravnava izmeta rezervnega padala; 

– teoretična obravnava pristanka v vodi in na drevesu.

 

7. člen

(zadnje izkušnje)

(1) Pilot tandem letalne naprave ne izvaja zračnega prevoza potnikov, če v treh mesecih ne opravi vsaj treh poletov s predmetno tandem letalno napravo. 

(2) Pilot tandem letalne naprave lahko opravlja zračni prevoz potnikov zopet, ko izpolni pogoj iz prejšnjega odstavka.

 

8. člen

(prva pomoč in ravnanje s ponesrečenci)

(1) Operator zagotovi, da je vsak pilot tandem naprave usposobljen za izvajanje prve pomoči in ravnanje s ponesrečenci. 

(2) Učni načrt usposabljanja je skladen z značilnimi poškodbami oseb, ki so udeleženi v nesreče z jadralnim padalom in jadralnim zmajem. 

(3) Piloti tandem letalne naprave se udeležijo usposabljanj iz prve pomoči vsakih 24 mesecev. 

(4) Usposabljanje iz prve pomoči izvaja za to usposobljen subjekt.

 

9. člen

(vodenje in shranjevanje dokumentov)

 

(1) Operator vodi evidenco izvajanja usposabljanja in preverjanj ter izvedbe zračnih prevozov in evidenco prodanih vozovnic vsaj 2 leti. 

(2) Iz evidence usposabljanj in preverjanj mora biti razvidno, da je določen pilot izvedel vsa predpisana usposabljanja in preverjanja. 

(3) Iz evidence izvedbe zračnih prevozov mora biti razvidno: 

– zaporedna številka leta v sezoni; 

– datum opravljenega leta; 

– ime in priimek pilota; 

– tip letalne naprave; 

– vzletna točka in mesto pristanka; 

– trajanje leta; 

– namen leta (usposabljanje in preverjanje, zračni prevoz ali zadnje izkušnje); 

– ime in priimek prepeljanega potnika (ali sklic na prodano vozovnico).

 

3. poglavje: Vzdrževanje tandem opreme

 

10. člen

(ustreznost, vzdrževanje in tehnični pregledi tandem letalne naprave)

(1) Tandem letalna naprava se vdržuje v skladu z navodili proizvajalca, pri čemer se upoštevajo določbe uredbe, če so te strožje. 

(2) Tandem letalna naprava mora ustrezati standardom začetne ali srednje zahtevnostne stopnje letalne naprave glede na standarde DHV, AFNOR, EN in podobno.

 

11. člen

(reševalno padalo)

Sedež pilota tandem letalne naprave ima na dostopnem mestu nameščeno reševalno padalo, ki je namenjeno tandemskim poletom, in je ustrezne površine. Reševalno padalo je vpeto na tandem letalno napravo. Reševalno padalo se letno preloži vsaj enkrat oziroma po navodilih proizvajalca, če so ta strožja.


12. člen

(druga zaščitna oprema)

 

(1) Pilot tandem letalne naprave nosi zaščitno opremo za roke (rokavice za preprečitev ureznin in podhladitve), oblačila, ustrezna za preprečitev podhladitve, upoštevajoč letni čas in ustrezno obutev, ki zmanjšajo možnost poškodb, predvsem v kritičnih fazah vzleta in pristanka. 

(2) Operator od potnika zahteva primerno opremo za let, in sicer primerno obutev in oblačila ustrezna letnemu času območju letenja. V nasprotnem primeru se let ne izvede. 

(3) Potniku se zagotovi namenski sedež, ki ima vgrajeno zaščito hrbta.

 

13. člen

(obvezna oprema in instrumenti)

 Pilot tandem letalne naprave ima celoten čas leta na voljo naslednjo opremo: 

(1) naprava za prikazovanje in/ali oddajanje zvočnih signalov navpične hitrosti; 

(2) naprava za prikazovanje tlačne višine; 

(3) komplet za prvo pomoč; 

(4) napravo za dvosmerno radio-komunikacijsko zvezo ali mobilni telefon, kar omogoča komuniciranje z določeno osebo na tleh, kot je določeno v 4. poglavju te operativno-tehnične zahteve.

 

4. poglavje: Operativne omejitve

 

14. člen

(vremenske omejitve)

(1) Pilot tandem letalne naprave pri ocenitvi vremenskih pogojev upošteva omejitve, kot izhajajo iz omejitev proizvajalca, če so na voljo. 

(2) Ne glede na prejšnji odstavek, pilot tandem letalne naprave ne opravi leta ob vetrovnih pogojih, ki bi onemogočile stabilen dvig krila ter vzlet in/ali ob nestabilnih atmosferskih pogojih, ki bi lahko tvorile nevihtne celice, ki bi vplivale na pogoje na območju letenja. 

(3) Pilot tandem letalne naprave sprejme vse ustrezne ukrepe, da se prepriča o ustreznosti vremena za varno izvedbo leta.

 

15. člen

(vzletne točke)

 (1) Zračni prevoz se izvaja iz vzletnih točk, kjer je dovoljeno organizirano letenje. 

(2) Operator zagotovi osebo na tleh, ki spremlja izvedbo leta in sproži iskanje in reševanje, če je to potrebno. 

(3) Operator zagotovi, da podatki o izvedbi leta ostanejo na tleh pred izvedbo leta.

 

5. poglavje: Vozovnica in zavarovanje


16. člen

(vozovnica) 

Vozovnica je dokaz o sklenjeni pogodbi o prevozu potnikov, pri čemer se v zvezi z vozovnico uporabljajo določbe Zakona o obligacijskih in stvarnopravnih razmerjih v letalstvu (Uradni list RS, št. 27/11 – UPB2).

 

17. člen

(zavarovanje)

Operator ima urejeno zavarovanje potnika, pri čemer je dolžan seznaniti potnika z vrsto in višino tega zavarovanja.

Share
Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...
Strinjam se