Pojdi na glavno vsebino

Splošno o tečaju

Splošno o tečaju

Odgovornost med trajanjem tečaja

Da bo izobraževalni proces potekal tekoče, nemoteno, predvsem pa varno pazimo da:

1. se držimo urnika
2. da izvajamo naloge, ki jih določi vodja tečaja in so v sklopu izvedbenega programa
3. upoštevamo in se držimo navodil vodje tečaja 
4. upoštevamo pravila in ne ogrožamo varnosti drugih udeležencev tečaja
5. do tuje lastnine se vedemo odgovorno
6. z jadralno padalsko opremo, ki vam je bila posojena za čas trajanja tečaja ravnamo skrbno in odgovorno. V primeru izgube ali poškodovanja le-te se zavezuje tisti, ki je povzročil škodo, poravnati vse nastale stroške povezanih s popravilom ali nakupom nove opreme
7. gojimo spoštljiv in odgovoren odnos do ostalih udeležencev tečaja
8. upoštevamo in se ravnamo po osnovnem kodeksu jadralnega padalstva
9. organizatorji tečaja se zavezujemo, da vas  seznanimo z nevarnostmi in posledicami, ki lahko nastopijo v času tečaja

Pravila programa tečaja in sprememb urnika

Prijava, zavarovani vzroki za odpoved, odstopnina

Prijava na tečaj

Ob prijavi pristopnik in organizator tečaja skleneta pogodbo, ki je obenem tudi potrdilo o rezervaciji in potrditev seznanitve z vsemi pogoji, zahtevami in pravili tečaja. Ob prijavi je pristopnik dolžan navesti vse podatke in dokumente, ki so zahtevani s strani organizatorja tečaja. V primeru, da pristopnik ob prijavi ne navede vseh oz. pravilnih podatkov je odgovoren za vse stroške oz. posledice nastale zaradi napačnih podatkov. Za zavezujočo prijavo se šteje izpolnjena prijavnica potrjena s strani organizatorja tečaja, podpisana pogodba in v celoti plačana prijavnina. Od nje lahko odstopi le v skladu z določili o pristopnikovi odpovedi. Če prijavnina ni plačana v celoti v predvidenem roku, se šteje, da se je pristopnik odpovedal tečaju. S tem se ukine rezervacija in sprosti novo mesto na tečaju. V tem primeru ima organizator pravico obračunati in zahtevati povračilo odpovednih stroškov v skladu s točko ODSTOPNINA. S prijavo, podpisom pogodbe in plačilom prijavnine si rezervirate mesto na tečaju, s tem pa postane vse, navedeno v pogojih in pravilih organizatorja, pravna obveznost tako za udeleženca tečaja - pristopnika kot za organizatorja.

Datum ko organizator tečaja prejme plačilo na transakcijski račun, se šteje kot datum plačila. Stroške rezervacije in prijavnine plača pristopnik ob prijavi v znesku 50% od osnovne cene tečaja, nadaljnih 50% do 21 dni pred datumom tečaja. V primeru da pride do prijave v času krajšem od 21 dni pred začetkom tečaja, se 100% cene poravna takoj.

Pravočasno in pravilno plačana prijava na tečaj, jamči pristopniku udeležbo oziroma mu zagotavlja prosto mesto na tečaju. S tem postane prijavnica veljavna. V primeru da določen delež prijavnine ni plačan v določenem roku se smatra, da pristopnik odpoveduje svojo udeležbo na tečaju. Cena osnovnega tečaja je 280,00 €. Cena nadaljevalnega tečaja je 500,00 EUR. Cena tečaja obvladovanja padala na tleh je 120,00 . Cena tečaja za pridobitev licence pilota tandema jadralnega padala je 860,00 EUR na osebo.                    

 

Zavarovani vzroki za odpoved so sledeči nepričakovani dogodki

- nenadne težke bolezni, težke zdravstvene posledice nezgod ali smrti (že obstoječe bolezni so zavarovane le, če nenadoma postanejo akutne)

- nastanek bistvene materialne škode na vašem bivališču zaradi elementarnih nesreč ali kaznivega dejanja tretje osebe, če je s tem nujno potrebna vaša prisotnost

- nenavadne bolezni ali težje zdravstvene posledice nezgode ali smrti člana družine, če je s tem nujno potrebna vaša prisotnost v domačem kraju

- prekinitev delovnega razmerja zaradi odpustitve pristopnika k tečaju iz nekrivdnih razlogov

- v zgoraj naštetih primerih je pristopnik dolžan o svoji  odpovedi  udeležbe  na tečaju o tem nemudoma telefonsko in pisno obvestiti organizatorja tečaja in je upravičen do povrnitve predplačila samo v primeru dokazovanja resničnosti dogodka z ustreznim dokumentom. Organizator tečaja ima v tem primeru pravico, da ob vračilu predplačila zadrži 20€ za stroške administracije.


Odstopnina

Pristopnik na tečaj ima pravico do odpovedi prijave in to obvezno v pisni obliki na elektronski naslov ali domači naslov organizatorja tečaja, sicer se odpoved sodelovanja na tečaju ne upošteva. V primeru odpovedi prijave ima organizator tečaja pravico do povračila stroškov zaradi odpovedi v višini 20€. Višina povračila stroškov odpovedi sodelovanja na tečaju je odvisna od časa pred dnevom pričetka tečaja v katerem je pristopnik odpovedal sodelovanje. Do 30 dni pred dnevom pričetka tečaja – 20€ (administrativni stroški), 29 do 22 dni pred dnevom pričetka tečaja -20% osnovne cene tečaja, 21 do 15 dni pred pričetkom tečaja - 30% osnovne cene tečaja, 14 do 7 dni pred pričetkom tečaja -50% osnovne cene tečaja, 6 do en dan pred pričetkom tečaja -80% osnovne cene tečaja, znotraj 24 ur pred pričetkom tečaja -100% osnovne cene tečaja.

p.s. V primeru, da tečajnik ni udeležen na tečaju v celoti (zamuda s prihodom, predčasni odhod s tečaja,… ), se mu ta čas ne prizna kot olajšava pri ceni tečaja, temveč je dolžan plačati polno ceno tečaja, ki je pogojena s številom udeležencev na tečaju. Enako velja, če pride do prenehanja sodelovanja med organizatorjem tečaja in tečajnikom (na tečaju) zaradi neupoštevanja pravil tečaja, neustrezne opreme, navedbe lažnih podatkov, ali kakršnihkoli drugih vzrokov, ki do tega statusa privedejo.

 

Odpoved tečaja s strani organizatorja

Organizator tečaja si v skladu z veljavno zakonodajo pridružuje pravico do odpovedi tečaja v naslednjih primerih: 

- organizator si pridržuje odpovedati tečaj najkasneje tri dni pred predvidenem začetkom tečaja, če je število prijavljenih tečajnikov manjše od v programu navedenega minimalnega števila udeležencev tečaja. V tem primeru ste upravičeni do povrnitve vplačanega zneska ali do njegovega prenosa na drug še prost termin 

- če nastopijo izredne okoliščine, ki jih ni bilo mogoče pričakovati ali se jim izogniti

- v primeru slabih vremenskih pogojev (tečajnik mora biti obveščen o odpovedi tečaja s strani organizatorja vsaj 18ur pred predvidenim začetkom tečaja)

- v primeru odpovedi tečaja zaradi slabega oziroma neprimernega vremena se njegova prijava avtomatsko prenese na v že vnaprej določen rezervni termin

 

Uporaba podatkov

Organizator tečaja vse pridobljene podatke o pristopniku varuje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Šteje se, da udeleženec s podpisom pogodbe pristaja na uporabo teh podatkov tudi za namene statistične obdelave in obveščanju o ponudbi. Če tega ne želi, lahko to izjavi ob prijavi na tečaj ali izlet/potovanje. 

 

Pravila osnovnega tečaja jadralnega padalstva vezana na uredbo vlade Republike Slovenije o jadralnem zmajarstvu in jadralnem padalstvu!

 

I. Splošne določbe

IV. Pogoji za uporabo in vzdrževanje letalne naprave


21. člen

(1) Pilot letalne naprave oziroma učenec za pilota letalne naprave mora imeti med letenjem ustrezno čelado. Pilot letalne naprave ne sme dovoliti, da na isti letalni napravi (tandemu) hkrati z njim leti oseba, ki nima ustrezne čelade.

(2) Z letalno napravo se ne sme leteti višje od 150 metrov nad tlemi, če letalna naprava oziroma pilot letalne naprave nima ustreznega reševalnega padala. 

(3) Pri usposabljanju mara imeti učenec radijsko zvezo s pooblaščenim učiteljem, v skladu s programom usposabljanja, na predpisani frekvenci za jadralne padalce in zmajarje(*trenutno veljavna frekvenca je 147.800Mhz. Radiofrekvenco se uporablja le za nujno komunikacijo, na najmanjši možni oddajni moči za varno sporazumevanje, v primeru nesreč pa se frekvenco pusti prosto za morebitne potrebe reševanja). 

 
22. člen

(2) vodja letenja z letalno napravo, ima pri usposabljanju dolžnost, da:

1. pred pričetkom letenja preveri brezhibnost letalne naprave z vizualnim pregledom letalne naprave in s pregledom identifikacijske nalepke letalne naprave;

2. pred začetkom letenja preveri, ali so učenci za pilota jadralne naprave vpisani v evidenco učencev in ali so opremljeni s predpisano opremo;

3. preveri meteorološko situacijo in v odvisnosti od vremenskih razmer izda soglasje za letenje;

4. skrbi za red in disciplino na vzletni točki oziroma pristajalnem mestu;

5. prepove letenje osebi, za katero se posumi, da uporablja letalno napravo ali opremo, ki nista brezhibni, ali osebi, ki duševno in telesno ni sposobna leteti z letalno napravo oziroma je pod vplivom alkohola, mamil ali drugega psihoaktivnega sredstva;

6. nalaga učencem za pilota letalne naprave naloge v okviru programa in predpisov in nadzoruje letenje z letalno napravo;

7. odloča o začetku, prekinitvi in koncu letenja z letalno napravo;

8. prepove letenje z letalno napravo osebi, ki krši pravila letenja, ali kako drugače ogroža varnost letenja.  VII. Kazenske določbe:


38. člen

(prekrški)

Z denarno kaznijo od 30.000 SIT do 50.000 SIT se kaznuje vodja letenja, če:

2. pri usposabljanju pred začetkom letenja ne preveri brezhibnost letalne naprave z vizualnim pregledom letalne naprave in z pregledom identifikacijske nalepke letalne naprave;

3. pri usposabljanju pred začetkom letenja ne preveri, ali so učenci za pilota letalne naprave vpisani v evidenco učencev in ali so opremljeni s predpisano opremo;

4. pri usposabljanju ne preveri meteorološko situacijo in v odvisnosti od vremenskih razmer ne izda  primernega soglasja za letenje;

5. pri usposabljanju ne skrbi za red in disciplino na vzletni točki oziroma pristajalnem mestu;

6. pri usposabljanju ne prepove letenja osebi, za katero posumi, da uporablja letalno napravo ali opremo, ki nista brezhibna, ali osebi, ki duševno ali telesno ni sposobna leteti z letalno napravo oziroma je pod vplivom alkohola, mamila ali drugega psihoaktivnega sredstva;

7. pri usposabljanju ne nalaga učencem za pilota letalne naprave nalog v okviru programa in predpisov in ne nadzoruje letenje z letalno napravo;

8. pri usposabljanju ne odloča o začetku, prekinitvi in koncu letenja z letalno napravo;

9. pri usposabljanju ne prepove letenja z letalno napravo osebi, ki krši pravila letenja, ali kako drugače ogroža varnost letenja.


40. člen

(prekrški)

Z denarno kaznijo od 30.000 SIT do 50.000 SIT se kaznuje za prekršek posameznik, če:

1. uporablja letalno napravo brez veljavnega potrdila proizvajalca oziroma dovoljenja za uporabo ali brez veljavnega tehničnega pregleda v skladu z določbami;

2. uporablja in vzdržuje letalno napravo v nasprotju z predpisanim navodilom;

16. ne izvaja pravil letenja kadar hkrati pristaja več letalnih naprav.


42.člen

(prekrški)

Z denarno kaznijo od 20.000 SIT do 40.000 SIT se kaznuje za prekršek posameznika, če:

1. med letenjem nima ustrezne čelade ali, če dopusti, da učenec za pilota ali druga oseba v tandemu med letenjem nima ustrezne čelade.

 

Share
Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...
Strinjam se